Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Rehabilitacja Neurologiczna

Email Drukuj PDF

Ordynator - lek. Maciej Balcerowski - specjalista rehabilitacji medycznej

TELEFON: 24 236 01 41

Z-ca Ordynatora: lek. Tomasz Bieńkowski

Pielęgniarka Oddziałowa: Teresa Piwoni

TELEFON: 24 236 01 41

Do zadań Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej należy w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie oraz zapewnienie całodobowej opieki medycznej hospitalizowanym pacjentom, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej,
 2. przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,
 3. ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych kierunków leczenia i rehabilitacji pacjenta,
 4. zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca z pracowniami i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,
 5. zapewnienie kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej chorym powierzonym opiece,
 6. bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,
 8. udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,
 9. prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,
 10. przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,
 11. potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,
 12. zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
 13. przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,
 14. utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej.
 15. kompleksowa rehabilitacja chorych w szczególności: po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (stany pooperacyjne, udary mózgu), z chorobami zwyrodnieniowymi układu nerwowego, stwardnieniem rozsianym, z zespołami bólowymi kręgosłupa, po złożonych urazach narządu ruchu, ze zmianami zwyrodnieniowo-zapalnymi narządu ruchu, z uszkodzeniami i schorzeniami obwodowego układu nerwowego przebiegającymi
  z porażeniami i niedowładami,
  innych wymagających kompleksowej rehabilitacji,
 16. zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych w uzasadnionych, względami medycznymi, przypadkach chorobowych,
 17. zapewnienie możliwości przeniesienia pacjenta do innego oddziału szpitalnego w sytuacjach wymagających kontynuacji leczenia w warunkach oddziału stacjonarnego,
 18. wykonywanie czynności związanych z wypisaniem pacjenta z oddziału i wydaniem zaleceń,
 19. orzekanie o stanie zdrowia,
 20. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi wymogami.