Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Email Drukuj PDF

Kierownik - mgr Aldona Szwarocka - specjalista psychoterapii uzależnień

TELEFON: 24 236 01 92

Zastępca Kierownika: mgr Aldona Szwarocka

Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Machała

TELEFON: 24 236 01 93

Do zadań Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu należy w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie oraz zapewnienie całodobowej opieki medycznej hospitalizowanym pacjentom, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej,
 2. przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,
 3. ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych kierunków leczenia i rehabilitacji pacjenta,
 4. zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca z pracowniami i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,
 5. zapewnienie kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej chorym powierzonym opiece,
 6. bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,
 8. udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,
 9. prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,
 10. przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,
 11. potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,
 12. zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
 13. przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,
 14. utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej.
 15. świadczenia leczniczo-rehabilitacyjne, w skład których wchodzą: realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, działania diagnostyczne w zakresie uzależnienia oraz związanych z tym szkód zdrowotnych, udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu, prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych, przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapii uzależnień do kontynuacji terapii w trybie ambulatoryjnym po opuszczeniu oddziału, postępowanie medyczne ukierunkowane na leczenie szkód zdrowotnych w zakresie, który nie koliduje z realizacją programu terapeutycznego w oddziale, porady socjalne, motywowanie do dalszej terapii uzależnienia, współpraca z organami samorządów terytorialnych i innymi ośrodkami w zakresie rozpoznawania, terapii uzależnienia od alkoholu oraz konsultacji i szkolenia personelu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.