Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych

Email Drukuj PDF

Ordynator - lek. Emilia Chojecka-Dinić - specjalista psychiatra

TELEFON: 24 236 01 84

Z-ca Ordynatora: lek. Cezary Banaszkiewicz

TELEFON: 24 236 01 81

Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Głowacka

TELEFON: 24 236 01 96

 

 

 

Do zadań Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych należy w szczególności:

 

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie oraz zapewnienie całodobowej opieki medycznej hospitalizowanym pacjentom, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta
  oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej,
   
 2. przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,
 3. ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych kierunków leczenia i rehabilitacji pacjenta,
 4. zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca
  z pracowiami i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,
 5. zapewnienie kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej chorym powierzonym opiece,
 6. bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej
  dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,
 8. udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,
 9. prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,
 10. przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich orynowania,
 11. potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z wtym związanych,
 12. zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym, przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,
 13. utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej,
 14. udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychotropowych obejmujących: działania diagnostyczne w zakresie uzależnienia lub współuzależnienia oraz związanych z tym szkód zdrowotnych, postępowanie medyczne ukierunkowane na leczenie szkód zdrowotnych, a w szczególności: leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych, leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych, oddziaływania farmakologiczne wspomagające psychoterapię uzależnień,
 15. prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu motywowanie pacjentów do podjęcia psychoterapii uzależnienia,
 16. prowadzenie badań psychologicznych osób uzaleznionych,
 17. przygotowanie osób uzależnionych do udziałóu w procesie terapii,
 18. kształtowanie u osób uzależnionych motywacji do utrzymania abstynencji od alkoholu i środków psychoaktywnych,
 19. wykonywanie czynności związanych z wypisaniem pacjenta z oddziału i wydaniem zleceń,
 20. udzielenie osobom uzależnionym pomocy w kontynuowaniu leczenia, rehabilitacji i readaptacji po zwolnieniu z oddziału,
 21. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 22. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.