Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Oddział Psychogeriatrii

Email Drukuj PDF

Ordynator: lek. Grażyna Manista - Zielińska- specjalista psychiatra

TELEFON: 24 236 01 71

Z-ca Ordynatora: lek. Magdalena Zalewska

Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Piwoni

TELEFON: 24 236 01 76

 

 

Do zadań Oddziału Psychogeriatrii należy w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie oraz zapewnienie całodobowej opieki medycznej hospitalizowanym pacjentom, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej,
 2. przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,
 3. ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych kierunków leczeniai rehabilitacji pacjenta,
 4. zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca z pracowniami i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,
 5. zapewnienie kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej chorym powierzonym opiece,
 6. bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,
 8. udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,
 9. prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,
 10. przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,
 11. potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,
 12. zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
 13. przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,
 14. utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej.\
 15. diagnostyka, leczenie i wczesna rehabilitacja zwłaszcza osób w podeszłym wieku, z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami poznawczymi, wymagających postępowania w trybie całodobowym, obejmujące: diagnostykę psychiatryczną, diagnostykę psychologiczną, farmakoterapię i inne formy terapii biologicznej, rehabilitację poznawczą i ruchową, treningi orientacji, czynności pielęgnacyjne, pracę z opiekunami chorych (edukacja, pomoc psychologiczna),
 16. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 17. zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych w uzasadnionych, względami medycznymi, przypadkach chorobowych,
 18.  zapewnienie możliwości przeniesienia pacjenta do oddziału szpitalnego o innym profilu działania w sytuacjach wymagających leczenia w warunkach oddziału stacjonarnego,
 19. wykonywanie czynności związanych z wypisaniem pacjenta z oddziału i wydaniem zaleceń,
 20. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.