Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Oddział psychiatryczny III

Email Drukuj PDF

                            

Ordynator: lek. Agata Chmielewska - specjalista psychiatra

TELEFON: (24) 236 01 31

Z-ca Ordynatora: lek. Paweł Kłysiak

Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Górecka

TELEFON: 24 236 01 32

      

 

         Do zadań Oddziału Psychiatrycznego III należy w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie oraz zapewnienie całodobowej opieki medycznej hospitalizowanym pacjentom, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej,

 2. przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,

 3. ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych kierunków leczenia
  i rehabilitacji pacjenta,

 4. zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca
  z pracowniami i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,

 5. zapewnienie kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej chorym powierzonym opiece,

 6. bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 7. sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,

 8. udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,

 9. prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,

 10. przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,

 11. potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,

 12. zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,

 13. przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,

 14. utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej.

 15. diagnostyka, leczenie i wczesna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 roku życia, wymagającymi postępowania w trybie całodobowym, obejmujące: diagnostykę psychiatryczną, diagnostykę psychologiczną, farmakoterapię i inne formy terapii biologicznej, psychoterapię indywidualną i grupową, socjoterapię (poprawa indywidualnej kompetencji społecznej, wzmacnianie oparcia społecznego), czynności pielęgnacyjne, terapię zajęciową, interwencje socjalne,

 1. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

 2. zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych w uzasadnionych, względami medycznymi, przypadkach chorobowych,

 3. zapewnienie możliwości przeniesienia pacjenta do oddziału szpitalnego o innym profilu działania w sytuacjach wymagających leczenia w warunkach oddziału stacjonarnego,

 4. wykonywanie czynności związanych z wypisaniem pacjenta z oddziału i wydaniem zaleceń,

 5. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.