Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Przedmiot działalności

Email Drukuj PDF

Cele, przedmiot działalności i kompetencje określone zostały w Statucie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Przedmiotem działalności naszego Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii, lecznictwa odwykowego i rehabilitacji neurologicznej, na jak najwyższym poziomie, odpowiadającym najnowszym osiągnięciom wiedzy medycznej.

Zespół zapewnia przyjętemu pacjentowi:
- świadczenia zdrowotne,
- środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
- pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub z przepisów regulujących zasady ich wykonania.

Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zespół w szczególności związane są z:
- leczeniem stacjonarnym, w tym leczeniem długoterminowym,
- badaniem i poradą lekarską,
- badaniem i terapią psychologiczną,
- rehabilitacją leczniczą,
- badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,
- pielęgnacją chorych,
- pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
- orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia.

Do zadań Zespołu należą również:
- promocja zdrowia,
- profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami,

Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie:
- wydawania opinii sądowo – psychiatrycznych,
- realizacji środka zabezpieczającego,
- leczenia osób uzależnionych

Zespół w ramach realizowania zadań statutowych:
współpracuje z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie leczenia, rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie, uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- realizacji środka zabezpieczającego,
- współdziała z rodziną pacjenta i innymi osobami w celu zapewnienia pacjentowi oparcia społecznego.

Podmiot leczniczy, jakim jest Zespół, wykonuje działalność leczniczą w oparciu o następujące przedsiębiorstwa:
1)    Szpital, w skład którego wchodzi:
•    Izba Przyjęć,                                   
•    Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej,                   
•    Oddział Psychogeriatrii,                       
•    Oddział Psychiatryczny III,                           
•    Oddział Psychiatryczny V,
•    Oddział Psychiatryczny VI,                           
•    Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,           
•    Pododdział  Leczenia Zespołów  Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych,
•    Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,           
•    Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,                   
•    Apteka    (Dział Farmacji Szpitalnej).

2)    Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
3)    Zespół Poradni i Pracowni, w skład którego wchodzi:
•    Laboratorium Analityczne,               
•    Ambulatorium Ogólne,
•    Pracownia Diagnostyki Obrazowej,
•    Pracownia EKG/EEG.