Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Email Drukuj PDF

Stanowisko: Kierownik

Imię i nazwisko: Joanna Nadratowska

Tel/fax: tel: (24) 236 00 38 lub 32 fax: (24) 235 80 89

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Do podstawowych zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

 1. nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, urządzeń energetycznych, techniczno-gospodarczych oraz nad gospodarką wodno-ściekową,

 2. nadzór przebiegu prac remontowo-modernizacyjnych prowadzonych na terenie obiektów Zespołu,

 3. nadzór spraw związanych z przygotowywaniem i opracowywaniem dokumentacji dotyczącej remontów i inwestycji,

 4. współpraca z inspektorami nadzoru budowlanego oraz innymi osobami uprawnionymi do nadzoru technicznego w zakresie kontroli wykonawstwa robót,

 5. organizacja i nadzór nad właściwym i zasadnym wykorzystywaniem środków transportu zewnętrznego i wewnętrznego,

 6. ustalanie planów przeglądów i konserwacji urządzeń, instalacji technicznych oraz współuczestnictwo w wyborze wykonawców tych prac, zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie,

 7. współdziałanie w zakresie spraw dotyczących planów remontów kapitalnych, inwestycyjnych, zakupów środków zaopatrzenia dla potrzeb Zespołu,

 8. bieżący nadzór nad prowadzeniem właściwej gospodarki magazynowej,

 9. sporządzanie inwentaryzacji składników majątkowych w terminach ustalonych zarządzeniem Dyrektora oraz dokonywanie okresowych uzgodnień stanów zaewidencjonowanych ze stanami księgowymi,

 10. znakowanie środków trwałych oraz wyposażenia z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne,

 11. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów zakupionych i wydanych do dyspozycji komórek organizacyjnych,

 12. sporządzanie miesięcznych zestawień przychodów i rozchodów magazynowych,

 13. sporządzanie planu amortyzacji, gospodarowanie środkami trwałymi,

 14. ustalanie opłat za media, 15)przygotowywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości,

 15. przygotowywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości,

 16. prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem najemców nieruchomości,

 17. dokonywanie końcowych rozliczeń skasowanego sprzętu i wyposażenia,

 18. współpraca z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi pralnicze, dezynfekcyjne, remontowo-techniczne oraz w zakresie żywienia pacjentów, zabezpieczenia mienia, utrzymania porządku i czystości, utylizacji odpadów, a także ocena jakości wykonywanych usług wynikających z zawartych umów,

 19. nadzór nad właściwą i racjonalną gospodarką zasobami mieszkaniowymi Zespołu,

 20. koordynacja działań interwencyjnych w sytuacjach awaryjnych,

 21. sporządzanie dokumentacji administracyjnej i statystycznej obejmującej całość spraw powierzonych do realizacji,

 22. wnioskowanie w sprawach dotyczących usprawniania funkcjonowania Zespołu i inicjowanie realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska,

 23. kontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego Zespołu i jego bezpośredniego otoczenia,

 24. nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nad zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną,

 25. wnioskowanie w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem podległych pracowników,

 26. wnioskowanie w sprawach związanych z nagradzaniem, awansowaniem, premiowaniem i karaniem podległych pracowników.