Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Stanowiska samodzielne

Email Drukuj PDF

INSPEKTOR DS. OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ

Imię i nazwisko: Dariusz Mikołajczyk

Tel/fax: (24) 236 00 47 / (24) 236 80 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Do podstawowych zadań Inspektora ds. Obronności i Obrony Cywilnej należy:

 1. opracowywanie i systematyczna aktualizacja planów oraz innej dokumentacji operacyjno-obronnej, zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa,

 2. czuwanie nad stanem gotowości obronnej w Zespole,

 3. organizowanie szkoleń z zakresu obronności i obrony cywilnej,

 4. utrzymanie w stałej gotowości obronnej formacji obrony cywilnej istniejącej
  w Zespole poprzez utrzymanie maksymalnych obsad etatowych formacji obrony cywilnej nadawanie przydziałów organizacyjnych oraz prowadzenie treningów,

 5. kierowanie punktem wykrywania zagrożeń i alarmowania o zagrożeniach,

 6. planowanie i wykorzystywanie formacji obrony cywilnej do podejmowania akcji ratowniczych w przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zagrożenia,

 7. prowadzenie gospodarki materiałowej z zakresu obrony cywilnej,

 8. organizowanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem magazynu sprzętu obrony cywilnej i ich rezerw,

 9. organizowanie i nadzorowanie przebiegu szkolenia formacji obrony cywilnej  oraz osób funkcyjnych będących w strukturach samoobronnych,

 10. przeprowadzanie ćwiczeń zgrywających zespoły do akcji ratowniczej,

 11. prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

 12. wdrażanie aktów normatywnych i wytycznych z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej,

 13. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań,

 14. planowanie i organizacja systemu powszechnego ostrzegania załogi Zespołu o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, skażeniami i zakażeniami oraz utrzymanie w gotowości działania urządzeń tego systemu jak również prowadzenie okresowych treningów sprawdzających jego funkcjonowanie,

INSPEKTOR BHP

Imię i nazwisko: Katarzyna Gajewska

Tel/fax: (24) 236 00 32 / (24) 236 80 89

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do podstawowych zadań Inspektora BHP należy wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
a w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

 3. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  oraz opracowywanie planów dotyczących rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp,

 4. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji lub przekazania
  do użytkowania nowobudowanych obiektów Zespołu, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, a także sprzętu i urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

 5. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, jak również opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

 7. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy,

 8. współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami,

 9. organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników,

 10. współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  lub warunków uciążliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

 11. współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,

 12. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie i zakresie ustalonym
  w odrębnych przepisach oraz przy podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

 13. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

 14. prowadzenie doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bhp i opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  na poszczególnych stanowiskach pracy,

 15. opracowywanie tabel norm przydziału odzieży ochronnej, roboczej i obuwia oraz szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,

 16. zaopatrywanie personelu Zespołu w środki ochrony osobistej (odzież ochronną i roboczą oraz obuwie), a także sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ich używania zgodnie z przepisami bhp

INSPEKTOR DS. PPOŻ

Imię i nazwisko: Witold Borowy

Do podstawowych zadań Inspektora ds. Przeciwpożarowych należy:

 1. czuwanie nad przestrzeganiem w Zespole przepisów przeciwpożarowych
  i wytycznych jednostek nadrzędnych,

 2. opracowywanie i aktualizowanie instrukcji w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

 3. przeprowadzanie kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w zajmowanych przez Zespół pomieszczeniach i udział w kontrolach prowadzonych przez organy ochrony przeciwpożarowej lub jednostkę nadrzędną, a także nadzorowanie wykonania zaleceń
  i decyzji pokontrolnych,

 4. planowanie potrzeb w zakresie wyposażenia pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe,

 5. opiniowanie dokumentacji projektów remontów i inwestycji prowadzonych na terenie Zespołu oraz udzielanie doradztwa fachowego z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

 6. nadzorowanie pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego przeprowadzanych remontów i modernizacji na terenie Zespołu oraz udział w odbiorach technicznych,

 7. uczestniczenie w przeglądach stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także kontrolowanie terminowej konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych,

 8. uzupełnianie oznakowania ewakuacyjnego i informacyjnego w obiektach
  i pomieszczeniach Zespołu,

 9. nadzorowanie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez komórki organizacyjne Zespołu i firmy zewnętrzne odpowiedzialne za ich przestrzeganie,

 10. prowadzenie instruktażu wstępnego i szkolenia w zakresie p.poż. dla pracowników Zespołu,

 11. zgłaszanie Dyrektorowi spostrzeżeń i wniosków mających wpływ na stan zabezpieczenia przeciwpożarowego zajmowanych przez Zespół pomieszczeń,

 12. prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej Zespołu.

RADCA PRAWNY

Imię i nazwisko: Barbara Mieszkowska

Imię i nazwisko: Piotr Schulz

Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należy:

 1. prowadzenie obsługi prawnej Zespołu w celu zapewnienia jego właściwego funkcjonowania,

 2. opracowywanie, analizowanie i opiniowanie pod względem prawnym otrzymanych od kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych pracowników projektów zarządzeń, regulaminów, wzorów decyzji i postanowień,

 3. udzielanie ustnych porad i wydawanie opinii prawnych związanych z działalnością Zespołu oraz opracowywanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa na żądanie kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

 4. występowanie w imieniu Dyrektora Zespołu w sprawach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej.

KAPELAN

Do podstawowych zadań Kapelana należy zapewnienie pacjentom opieki duszpasterskiej i udzielanie posług religijnych na wezwanie pacjenta lub jego rodziny (opiekuna) oraz odprawianie nabożeństw w Kaplicy Zespołu.