Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Email Drukuj PDF

Kierownik - mgr Anna Ubysz

TELEFON: (24) 236 01 11

Pielęgniarka Oddziałowa: p.o. Małgorzata Banaszkiewicz

TELEFON: 24 236 01 13

Do zadań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie oraz zapewnienie całodobowej opieki medycznej hospitalizowanym pacjentom, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej,

 2. przeprowadzanie badań lekarskich chorych powierzonych opiece,

 3. ustalenie rozpoznania choroby oraz podjęcie właściwych kierunków leczeniai rehabilitacji pacjenta,

 4. zlecanie badań diagnostycznych leczonym pacjentom i ścisła współpraca z pracowniami i zakładami diagnostycznymi w celu ich wykonania,

 5. zapewnienie kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej chorym powierzonym opiece,

 6. bieżące prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej leczonych pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 7. sporządzanie sprawozdań, wykazów i innych informacji z działalności medycznej
  dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji,

 8. udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie przez niego upoważnionej,

 9. prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej wśród pacjentów,

 10. przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki lekami i właściwego ich ordynowania,

 11. potwierdzenie zgonu przez lekarza w przypadku śmierci pacjenta i dokonanie dalszych czynności z tym związanych,

 12. zapobieganie zakażeniom poprzez przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,

 13. przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego poprzez utrzymanie sal chorych i innych pomieszczeń oddziału w należytym porządku i czystości,

 14. utrzymanie urządzeń i aparatury medyczno-diagnostycznej w stanie sprawności technicznej

 15. udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem:

 16. opiekę i pielęgnację,

 17. leczenie,

 18. rehabilitację osób niewymagających leczenia szpitalnego z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego,

 19. wsparcie psychologiczne,

 20. organizacja czasu wolnego,

 21. pomoc w rozwiązywaniu problemów bio- psycho- społecznych i duchowych:

 22. pomoc w załatwieniu spraw osobistych,

 23. zapewnienie dostępu do różnorodnych form pomocy socjalnej,

 24. możliwość kontaktu z rodziną i bliskimi,

 25. organizacja systemu wsparcia,

 26. zakwaterowanie, wyżywienie, utrzymanie czystości,

 27. przygotowanie chorego do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym,

 28. edukacja zdrowotna osób przebywających w Zakładzie, członków ich rodzin oraz pracowników Zakładu,

 29. zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów,

 30. zapewnienie bazy diagnostycznej w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych,

 31. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

 32. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Procedura przyjęcia do ZOL-u WSZPZOZ Gostynin - Zalesieikona pdf