Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Ambulatorium ogólne

Email Drukuj PDF

imię i nazwisko : piel. Krystyna Jabłońska

Telefon: (24) 236 00 58

Do podstawowych zadań Ambulatorium ogólnego należy:

 1. udzielanie świadczeń ambulatoryjnych pacjentom skierowanym na konsultacje
  lub leczenie, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wszelkimi dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorych, respektując prawa pacjenta oraz przestrzegając zasad etyki zawodowej,
 2. prowadzenie rejestracji pacjentów,
 3. wykonywanie lub zalecanie badań diagnostycznych i zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych pacjentom leczonym w poradni oraz współpraca z odpowiednimi pracowniami i zakładami w celu ich wykonania,
 4. przygotowywanie opinii, zaświadczeń, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa,
 5. zabezpieczenie poradni i gabinetów w niezbędne środki farmaceutyczne, sprzęt i materiały medyczne,
 6. prowadzenie promocji zdrowia i szerzenie oświaty zdrowotnej wśród pacjentów,
 7. wysuwanie propozycji co do dalszego postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego wobec konsultowanego pacjenta,
 8. prowadzenie dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. utrzymanie pomieszczeń w należytym porządku i stanie sanitarno-higienicznym,
 10. dbanie o powierzone mienie, a w szczególności utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i aparatury,
 11. sporządzanie sprawozdań, wykazów i informacji dla potrzeb wewnętrznych komórek organizacyjnych Zespołu oraz uprawnionych organów i instytucji