Biuletyn Informacji Publicznej

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Przyjmowanie do szpitala

Email Drukuj PDF

Informacje dotyczące trybu przyjęć

do Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Do większości oddziałów przyjęcia odbywają się we wszystkie dni tygodnia całodobowo. Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz dyżurny Izby Przyjęć po osobistym zbadaniu pacjenta i stwierdzeniu wskazań do hospitalizacji. Przyjęcie do Szpitala następuje na podstawie ważnego skierowania i po wyrażeniu zgody przez pacjenta, chyba że na mocy obowiązujących przepisów możliwe jest przyjęcie tej osoby bez skierowania i zgody.
W nagłych przypadkach, w szczególności w przypadku braku możliwości uzyskania pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do szpitala, osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego, za jej pisemną zgodą, bez skierowania.

W Izbie Przyjęć pacjent może uzyskać także poradę. Jeżeli lekarz nie stwierdzi niezwłocznej konieczności umieszczenia pacjenta w szpitalu, a w chwili zgłoszenia brakuje możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń (w szczególności z powodu braku wolnych miejsc bądź wyczerpania limitu przyjęć określonych w kontraktach z dysponentami środków publicznych) wówczas ustala się przybliżony termin przyjęcia do szpitala.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać całodobowo informację na temat przyjęć pod numerem telefonu 24 236-00-15 lub 24 236-00-60 – Izba Przyjęć.

Przyjęcia nieplanowe odbywają się we wszystkie dni tygodnia całodobowo i dotyczą przyjęć do:

- oddziałów ogólnopsychiatrycznych (Oddziały psychiatryczne: III, V i VI),

- Oddziału Psychogeriatrii,

- Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

Przyjęcia w sposób planowy - po uprzednim ustaleniu terminu - odbywają się wyłącznie do:

  1. Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu – na ośmiotygodniową terapię uzależnienia od alkoholu – wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna – informacji udziela Oddział pod numerem tel. 24 236-01- 92,
  2. Pododdziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych – leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych –
    po telefonicznym ustaleniu miejsca z Pododdziałem – tel. 24 236-01-82,
  3. Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej – na rehabilitację psychiatryczną – maksymalny okres rehabilitacji określony został przez NFZ na 6 miesięcy – informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Oddział – nr tel. 24 236-01-21.
  4. Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej – wymagane jest uzgodnienie terminu przyjęcia - informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Oddział­ tel. 24 236 01-41.

Odrębne zasady przyjęć dotyczą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, co reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U Nr 166, poz. 1265). Decyzję o skierowaniu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wydaje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Informacji na temat przyjęć do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego udziela Zakład pod nr tel. 24 236-01-12 lub 24 236-01-11. Do wniosku o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy dołączyć odpowiednie dokumenty, m.in. zaświadczenie lekarskie, wywiad pielęgniarski, dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie.

Odrębne zasady przyjęć dotyczą osób zobowiązanych do leczenia odwykowego, przyjęć na tzw. internacje oraz obserwację sądowo-psychiatryczną, które odbywają się w sposób planowy, na podstawie postanowień sądowych.


Pacjent przy przyjęciu do Szpitala powinien posiadać:

- przybory toaletowe
- mydło, żel pod prysznic
- piżamę
- ręcznik
- kapcie

Ponadto powinien zabrać ze sobą:
- dowód osobisty
- dokument potwierdzający ubezpieczenia zdrowotne
- istotną dla procesu diagnostycznego i leczenia dokumentację medyczną (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, informacje od lekarzy prowadzących o rodzajach i dawkach zażywanych leków itp.)
- do wystawienia zwolnienia lekarskiego niezbędny będzie NIP pracodawcy

Informacja dotycząca leków
Prosimy, aby pacjenci, którzy przyjmują przewlekle leki z powodu chorób somatycznych (np. nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, cukrzyca, itp.) w miarę możliwości posiadali je przy przyjęciu w ilości umożliwiającej nieprzerwane kontynuowanie zleconej przez lekarza terapii. Nieposiadanie leków na choroby somatyczne może powodować konieczność zmiany ustalonej terapii na leki dostępne w Receptariuszu szpitalnym.

Informacja dotycząca przekazywania środków pieniężnych
Informujemy, że oprócz bezpośredniego doręczania pacjentom przez listonoszy przekazów pieniężnych istnieje możliwość dokonania przelewu środków pieniężnych na utworzone specjalnie do tego celu konto depozytowe, skąd pacjenci mogą sukcesywnie dokonywać wypłat. Dokonując wpłaty na konto depozytowe w tytule przelewu należy wpisać dane identyfikujące pacjenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Podajemy numer konta bankowego, na które mogą być kierowane przelewy pieniężne dla pacjentów: PEKAO SA I Oddział Gostynin Nr 50 1240 3187 1111 0000 3141 2629.

Uwaga! O zaplanowanych wcześniej badaniach, konsultacjach czy poradach w innych placówkach służby zdrowia, mających miejsce w trakcie leczenia w tutejszym Szpitalu, należy bezwzględnie poinformować lekarza prowadzącego bądź ordynatora Oddziału.